צלול בועדת הכלכלה: "חוק אזורים ימיים מוטה באופן בוטה לטובת יצרניות הגז"

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בהצעת חוק אזורים ימיים שנועד להסדיר את הזכויות והחובות של המדינה בשטח המים הכלכליים. האזור בו מצויים קידוחי הגז והנפט, לצד סביבה ימית טבעית ייחודית ומופלאה.

במהלך הדיון מתחו ארגוני הסביבה "צלול", אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע ועמותת צלול, ביקורת חריפה על הצעת החוק וזאת בשל הסכנה הצפויה לים ולחופים במקרה של אסון קידוח, שיגרום להרס הסביבה הימית ולנזקים במאות מיליוני שקלים בשנה.

הדיון בוועדת הכלכלה טרם הושלם והוא ימשך בשבועות הקרובים. שארגוני הסביבה, ובראשם "צלול", מתכוונים להגביר את הלחץ למען קבלת דרישותיהם.

לדעת הארגונים הצעת החוק:

  • מפקירה את הסביבה הימית של מדינת ישראל.
  • מאיינת את כוחו של המשרד להגנת הסביבה כמגן מפני פיתוח לא מרוסן ומקנה לו מעמד של יועץ בלבד, ללא סמכויות פיקוח או אסדרה.
  • נעדרת מנגנונים מספקים להגנה על הטבע במים הכלכליים, לרבות באמצעות אפשרות ביטול חד צדדי ומזורז של הכרזות על אזורים ימיים מוגנים.
  • מדירה את הציבור מתהליכי קבלת ההחלטות.
  • אישור הצעת החוק יביא לפגיעה קשה בעקרונות היסוד של שלטון החוק בישראל ויגרום לפיתוח כלכלי חסר רסן על-פני השמירה על המערכת האקולוגית הימית.

פגם נוסף בנוסח המוצע הוא "מנגנון עוקף-תכנון" המדיר את הציבור מתהליך קבלת ההחלטות, זאת בשעה שמדובר באזור רגיש שאין לקבוע לגביו הסדרים תכנוניים ספציפיים.

עוד קובעים הארגונים, כי בנוסח המוצע יש משום העדפת בעלי אינטרסים כלכליים על חשבון הציבור הרחב והתעלמות מחובת הממשלה להטמיע אזונים והבלמים המתחייבים מהליך ציבורי תקין.

נוסח ההצעה מעלה שאלות קשות על יחסי הון-שלטון ועל תפקידה של הממשלה ושל נבחרי הציבור, כמי שאמונים על החובה להגן ולשרת את כלל הציבור בישראל.

לדברי מנכ"ל צלול, מאיה יעקבס, הצעת החוק מתיימרת ליצור ודאות רגולטורית, אך בפועל היא שומטת את ידי הרגולטור ומוטה באופן בוטה לטובת האינטרסים של טייקוני הגז. ההצעה מחלישה ופוגעת בסמכויותיו של המשרד להגנת הסביבה במים הכלכליים של ישראל, מאפשרת ביצוע קידוחים ימיים ללא פיקוח הדוק, ומדירה את הציבור מתהליכי קבלת ההחלטות באזור חשוב זה".

להלן עמדת "צלול", החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין באשר להצעת החוק הממשלתית:

אין מחלוקת כי מדינת ישראל חייבת להסדיר את סמכויותיה וריבונותה בתחומי המים הכלכליים, ששטחם שווה לשטחה היבשתי של ישראל. פעילות הפיתוח של שדות הגז והנפט בתחומי המים הכלכליים מתבצעת שנים רבות מידי במצב של חוסר ודאות רגולטורית, מצב המוביל לפגיעה קשה במשק, בטבע ובסביבה, ובציבור – בעליו של משאבי הטבע המצויים שם. עם זאת, הצעת החוק המונחת לפניכם מציעה אסדרה חלקית ושגויה: היא נעדרת מנגנוני איזון בין הצורך בפיתוח הכלכלי עם ההכרח בשימור הסביבה הימית, היא נעדרת מנגנונים שיבטיחו את השקיפות, את מעורבות ושיתוף הציבור בחלוקת זכויות החיפוש וההפקה של הנפט, היא נעדרת מנגנונים שיאפשרו למשרד להגנת הסביבה לממש את סמכותו ואחריותו כלפי הציבור בישראל – במניעת אסונות בסדרי גודל עצומים. עוד נעדרת הצעת החוק מנגנון הולם לשימור אתרי טבע רגישים בסביבה הימית של המים הכלכליים.

דרישת ארגוני הסביבה

א. הקמת מנגנון מאוזן של ועדה מעין – תכנונית לקבלת החלטות בנושא חיפושי וקידוחי גז ונפט, בהובלת מנהל התכנון כגורם מאזן. מנגנון זה מתבסס על הצעת מסמך המדיניות של מנהל התכנון לוועדה תכנונית בים )"ולי"ם", אשר יש להקנות לה סמכויות לקבלת החלטות תכנוניות במים הכלכליים – במסגרת חוק האזורים הימייםתיקון פרק ו'.

ועדה כזו תאפשר גם שקיפות ושיתוף הציבור בהחלטות בנושאי חיפושי והפקת גז ונפט, ופיתוח בכלל, לרבות פרסום, עריכת תסקיר השפעה על הסביבה, מתן זכות לציבור להשתתף בהליך, וקביעת מנגנון ערר על החלטות הוועדה.

ב. לחזק את סמכותו של המשרד להגנת הסביבה להטמעת שיקולים סביבתיים בפעילות להפקת גז ונפט – ולאכיפתם תיקון פרק ז'.

ג. אזורים ימיים מוגנים: סביבת הים העמוק אינה שממה. מצויים בה בתי גידול מלאי חיים, בהם מגוון ביולוגי ייחודי ורגיש ביותר כדוגמת אלמוגי מים קרים, דגי מים עמוקים, להקות דגי טונה נודדות, נביעות מתאן, ועוד. הגדרת "אזור ימי מוגן" בהצעת החוק סובלת מפגמים מהותיים שמאיינים את תכלית ההגדרה של "אזור מוגן". אזור מוגן צריך להיות מוגדר כאסור בשימושים פוגעניים כמו דיג, תשתיות וכיו"ב, ומנוהל על ידי הרשות המוסמכת והאמונה על כך – רשות הטבע והגנים, עם מלוא סמכויותיה. לכן, אנו מבקשים את תיקון הסעיפים הנוגעים ל"אזור ימי מוגן" (תיקון פרק ח'), ובכלל זה:

  • גריעת אזור מוגן רק באישור מועצת גנים ושמורות וועדת הפנים של הכנסת.
  • ביטול סמכותו של שר האוצר להתיר שימושים פוגעניים בתחום אזור ימי מוגן, והותרת הסמכות הבלעדית לניהול השטח בידי מנהל רט"ג. בנוסף יש להוסיף את ההגדרה "שמורה ימית" כנוסחה של "שמורת טבע" בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 באחריות ובניהול של רשות הטבע והגנים, כמנגנון נוסף ומקביל למנגנון של "אזור ימי מוגן".

בנוסף יש להוסיף את ההגדרה "שמורה ימית" כנוסחה של "שמורת טבע" בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 ,באחריות ובניהול של רשות הטבע והגנים, כמנגנון נוסף ומקביל למנגנון של "אזור ימי מוגן".

פלייר חוק אזורים ימיים

עמדת-ארגוני-הסביבה מאי 2018

רגעי הכרעה, מכתב ליו"ר ועדת הכלכלה איתן כבל, נובמבר 2018