"צלול": יש למנות נציג ציבור לועדת אדירי הבוחנת את צרכי הגז של ישראל

עמות צלול פנתה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר, בדרישה כי הועדה הבין משרדית לבחינת צרכי הגז של המשק הישראלי, בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, תכלול בהרכבה נציג ציבור, ותבטיח כי דיוניה יתועדו בפרוטוקולים שיפורסמו לציבור בשקיפות ובאחריות. מאחר ודיוני הוועדה החלו ביקשה "צלול" התייחסות דחופה לבקשתה.

הועדה הבין משרדית הוקמה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 442 מיום 23.6.2013, שאימצה את עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (ועדת צמח). לפיהן, הממשלה תבחן את המלצות הוועדה בתום חמש שנים ממועד אישורן, לצורך עריכת שינויים, ככל שיידרשו, ביחס לתגליות שיוכרו על-ידי הממונה, בהתאם לצרכי המשק המקומי ובהתחשב בהיצע הגז הטבעי (סעיף 1(ט) להחלטה). למרבה ההפתעה והאכזבה, ובניגוד ללקח שצריך היה להילמד מהמחאה הציבורית בעקבות מסקנות ועדת צמח, הוועדה  אינה כוללת נציג ציבור (בדומה לוועדת צמח). לא פורסמו כתב המינוי של הוועדה ונהלי עבודתה. כמו כן, ישנו חשש כבד כי לא יפורסמו גם הפרוטוקולים של ועדה זו (או אף חמור מזה לא ירשמו פרוטוקולים) .

"צלול" ציינה במכתבה, כי אין צורך לציין את חשיבותן של החלטות ועדה זו, השפעתן על הכלכלה ואת העניין של הציבור בהן. הוכחה לכך הן ההפגנות שהתקיימו כנגד יצוא הגז וכנגד מתווה הגז, שהביאו בסופו של דבר לכך כי למשק הישראלי תישמר עתודה של 540 BCM, בהתאם לדעת המיעוט של מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה עו"ד אלונה שפר (קארו), ובניגוד לדעת רוב חברי הועדה. מכאן, החשיבות רבה לעובדה שדיוניה יתנהלו בשקיפות ובאחריות.

לדעת עמותת צלול, ניהול אחראי ושקוף מחייב לכלול נציג ציבור ולהבטיח כי במהלך הדיונים ינוהל פרוטוקול, כמקובל, אשר יפורסם לציבור בזמן אמת, טרם ביצוע שימוע ציבורי. חשיפת תהליך קבלת ההחלטות ישפר את איכות החלטות הוועדה, יגביר את אמון הציבור בעבודתה ויהווה חסם כנגד ניסיונות להטות את עמדת חברי הוועדה לטובת אינטרסים של בעלי עניין.

לדעת "צלול", טוב יעשה משרד ראש הממשלה, באם ימנע מראש חזרה על הטעויות שנעשו בוועדת צמח, יורה על מינוי נציג ציבור, יורה על שקיפות דיוניה, וימנע בכך מחאה ציבורית ונקיטה בצעדים על ידי מרשתי, לרבות הליכים משפטיים, כדי להבטיח את פעולת הוועדה בשקיפות ואחריות כמבוקש.