חוק אזורים ימיים: חוק רע, שהדיון בו נדחה. ארגוני הסביבה יוצאים לפעולה

בעקבות לחץ ארגוני הסביבה דחתה ועדת שרים לחקיקה את הדיון בחוק אזורים ימיים לספטבמר 2017.  החוק גובש במטרה להחיל את החוק הישראלי גם על המים הכלכליים, שבהם מתבצעים קידוחי הגז והנפט. למרות שקידוחים אלה הם בעלי פוטנציאל רב לגרימת נזק לים ולחופים, החוק נעדר סעיפים רבים שבכוחם להגן על הים. כך למשל, החוק מעניק סמכויות נרחבות למשרד האנרגיה, שעיקר האינטרסט שלו הוא דאגה לחברת הקידוח, ושלל סמכויות מהמשרד להגנת הסביבה. עובדה זו נוגדת לחלוטין את המסקנה המרכזית מאסון הקידוח במפרץ מקסיקו, לפיה יש להפריד הפרדה מלאה בין הגורם המאשר את הקידוח לבין הגורם המפקח עליהם. סעיף נוסף הוא הגנה על שמורות טבע ימיות, שגם היא חלשה במידה רבה בהשוואה למקובל לנעשה בתחום המים הריבוניים. עוד דרשה "צלול" להקים מחוז ים, להכין תוכנית מתאר ימית, כמקובל ולהקים רשות ים וחופים בעלת סמכויות שתנהל את הים.

ואכן, רט"ג וארגוני הסביבה ובהם "צלול" פנו לממשלה בדרישה לשנות את החוק ובדרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתנגד לחוק ולדרוש סמכויות נוספות, אך ועדת שרים לרגולציה, בראשה עומד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, דחתה את הסעיפים הסביבתיים ואישר את החוק כפי שהוגש על ידי משרד המשפטים. עתה יש לקוות שהמשרד להגנת הסביבה יצליח להכניס להצעת החוק את הסעיפים הסביבתיים.

חשוב לציין, כי עמותת "צלול" הניחה שולחן הכנסת הצעת חוק חלופית המתקנת את כל המגרעות שבהבצעת החוק הממשלתית, אך הצעת חוק זו לא נדונה.

הצעת חוק אזורים ימיים של "צלול".

התיקונים ש"צלול" דורשת להכניס להצעת החוק הממשלתית

נושאעמדת צלול
מטרת החוק ויעדיו התייחסות להגנת הסביבה הימית בהתאם לעקרון הזהירות המונעת.

קידום מחקר ימי.

התאמה לאמנות בין-לאומיות

הרגולטור הסביבתי

 

המשרד להגנת הסביבה.

יתקין תקנות בהתייעצות עם המועצה הארצית ובאישור הכנסת.

תקנות בנושא סיכון – בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה.

תכנון מרחב ימייוקם מחוז ים שיקבל את סמכויות הולחו"ף.

תוקם ועדה מקצועית לענייני ים ליד המועצה הארצית.

הועדה תכין תמ"א למרחב הימי.

מסמכים סביבתיים יוגשו במסגרת ההליך התכנוני.

שקיפות ושיתוף ציבור             מורחב בדומה לחוק התכנון והבנייה.
שמורות טבעהליך מקביל לחוק גנים לאומיים, הכולל שלב תכנוני ושלב מנהלי.

פעולות מותרות ייקבעו בתכנית.

ביטול תכנית – בהתאם לחוק גנים לאומיים.

מאגר מידע על הסביבה הימיתחובת פרסום המידע באינטרנט
ניהול פיקוח ואכיפהתוקם רשות ים שיש בעלת סמכויות פיקוח ואכיפה על כלל המשתמשים.

 

במקביל, דחה משרד המשפטים את הדיון בתיקון לחוק החופים, שדרש לחזור ולדון בתוכניות בנייה שאושרו לפני אישור חוק החופים ב-2004. אי קבלת התיקון יגרום לכך שכ-50 תוכניות בנייה פראיות הפוגעות בחופים שלנו ייבנו ויגרמו בכך להמשך גזל החופים מהציבור.